10 things every woman should know before going to Cuba

Dreaming of visiting Cuba? Here are 10 things that you should know as a woman before taking the flight. 🙂 

1 -The male wink means compliment and approval. If they wink twice, it means “I’ll see you later.” 🙂 

2 – If you want to buy cigars, those bought from tobacco farmers are without labels and their quality is not officially approved, but they are not less good. They are also cheaper  but you need to consume the cigars sooner before they lose their moisture.

 3 – If possible, bring along some mascara. This is the cosmetic product that Cuban women have difficulties to obtain and will be very happy to receive some as a gift.

4 – Take with you all hygienic products that you think may need during the trip. They can be bought in Cuba but it is difficult to find and are expensive.

5 –  The cosmetics that will take with you must be adapted to very wet conditions and with a protective factor. Even during the winter months the sun at noon is shining strongly and obliquely, and the air is with average humidity 75%.

6 –  If you want to take back home some original Cuban coffee, you have two options: “Serrano”, which is sold in stores and minced; and coffee beans, freshly roasted in coffee plantations, which is the cheaper option. The aroma of the second one will fill your suitcase while you go home. Whichever you choose, brew it in an Italian coffee maker, as Cubans themselves do and you’ll get the original taste.

7 –  You will see at many places in Cuba handmade leather sandals for sell. The choice is only between 3-4 models but their quality is very good. (Personally tested). The price at the places with less tourists (such as Pinar del Rio) is about 11 euros.

8 – Be prepared to give a tip almost everywhere. This is not required but expected. Coin of one convertible peso is the usual amount.

9 –  If you do not take a few lessons in salsa before traveling to Cuba you will regret it. Trite, but true. Cuba lives in the rhythm of the dance and you will want to join. In addition, local men are always ready to dance with a foreign woman.

10 –  Cuba is a country where you can wear short skirts and pants without worry. In this way you will even blend better into the local environment. Take your favorite little dress, comfortable shorts and enjoy wandering in the tropics.

10 неща които всяка жена трябва да знае, преди да отиде в Куба

1- Мъжкото намигване значи комплимент, одобрение. Ако ви намигнат два пъти, това е покана за „да се видим по-късно”. 🙂 

2- Ако искате да купите пури, тези от тютюневите фермери са без бандерол, тоест не са с официално одобрено качество, но са не по-малко добри. По-евтини са, но трябва да се консумират по-скоро, докато не са загубили влагата в тях.

3- Ако имате възможност, вземете със себе си няколко спирали за очи. Това е козметичния артикул, който кубинските жени си набавят най-трудно и то от вън, затова ще се зарадват много ако им подарите.

4- Вземете със себе си всякакви хигиенични продукти, които смятате че могат да ви потрябват по време на пътуването. Не че не се намират в Куба, но трудно и са скъпи.

5- Козметиката, която ще вземете със себе си трябва да е пригодена за много влажни условия и със защитен фактор. Дори и през зимните месеци слънцето по обяд пече силно и косо, а въздуха е средно с 75% влажност.

6- Ако искате да занесете в къщи обратно оригинално кубинско кафе, имате два варианта: „Серано”, което се продава в магазините и е мляно; и кафе на зърна, прясно изпечено от кафените плантации, което е и по-евтино. Аромата на второто ще изпълва куфарите ви, докато се приберете в къщи. Което и да изберете, приготвяйте го в италианска кафеварка, както самите кубинци правят и ще постигате оригиналния вкус.

7- Ще видите на много места да се продават ръчно изработени кожени сандали. Имате избор само  от 3-4 модела, но затова пък качеството им е много добро. (Лично изпитано). Цената им на по-нетуристическите места (като Пинар дел Рио) е около 11 евро.

8- Подгответе се да давате бакшиш почти навсякъде. Това не е задължително, но почти всички го очакват. Монета от по едно конвертируемо песо е обичайната сума.

9- Ако не вземете няколко урока по салса преди пътуването до Куба, ще съжалявате. Банално, но самата истина. Куба живее в ритъма на танца и на вас ще ви се прииска да се присъедините. Освен това, местните мъже са винаги готови да потанцуват с чужденка.

10- Куба е страна, където можете да носите къси поли и панталони без да се притеснявате. Така дори ще се слеете с местните. Вземете си любимата къса рокля, удобни къси панталонки и се насладете на разходките в тропиците.

Did you like this post? Then pass it on to your friends! 🙂

Хареса ли ви статията? Тогава споделете я с приятелите си! 🙂 

3 Comments on “10 things every woman should know before going to Cuba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

%d bloggers like this: