ETSY Inspiration PARIS

The statement that Paris is always a good idea seems really true. Paris is a dream, inspiration, a sign of class and artistry … Paris is what makes all dream of. And make people smiling and loving…. and not the least – creative.

Твърдението, че Париж винаги е добра идея  изглежда наистина е вярно. Париж е мечта, вдъхновение, знак за класа и артистичност… Париж е това, което кара всички да мечтаят. И да се усмихват, и да обичат…. И съвсем не на последно място  – да творят.

PARIS inspired personal items

They are great for personal use but even better for gift ideas. With object that carries the spirit of Paris you will never go wrong! Get inspired by these beautiful goods that you can find in Etsy handmade shop.

Чудесни за лично ползване, но най-вече като идеи за подаръци. С предмет, който носи духът на Париж никога няма да сбъркате! Почерпете вдъхновение от тези красиви предмети, които ще намерите в Etsy.

Paris_inspired_personal_items

 PARIS inspired wedding

The dream of many brides! If you can’t (but even if you can) to spend your honeymoon in Paris get its charm to the tables and decorative elements of your own wedding. Wedding cake, invitations and guest favors are just few of the items that can be inspired by the charm of the French capital during the wedding preparation…

Мечтата на много булки! Ако не можем (пък дори и да можем) да прекараме сватбеното си пътешествие в Париж, да го пренесем по масите и украсата на собствената си сватба. Сватбена торта, покани и подаръчета за гостите са само малко от предметите, които могат да бъдат вдъхновени от чара на френската столица по време на сватбената подготовка…

Paris_enspired_celebrations

 PARIS inspired fabric

The fabric is one of the materials that suggest the style and quality of a home. By using stamped with Parisian motifs cotton fabric you can bring in your home comfort and unique charm that will influence everyone.

Платът е един от материалите, който подсказва стилът и качеството на един дом. Чрез използването на щампиран с парижки мотиви памучен плат можете да внесете в дома си уют и неподражаем чар, който ще въздейства на всички. 

Paris_enspired_fabric

 PARIS inspired wall décor

Whether in the entrance hall or in a prominent place in the living room decor with the Eiffel Tower will inevitably leave an impression and create a positive atmosphere.

Дали във входното антре или на видно място във всекидневната, декор с Айфеловата кула ще остави неминуемо впечатление и създаде положителна атмосфера.

Paris_enspired_wall_decor

 

 

Paris_enspired_geekery

 PARIS inspired geekery

Whether you are followers of strange collector’s passions or collectors of unusual objects does not matter. You also can find items branded with the symbol of Paris – the Eiffel Tower. You can choose from pink food processor, iPad case, and even a canned air from Paris !!!

Дали сте последователи на странни колекционерски страсти или обичате да притежавате необичайни предмети, няма значение. И за вас ще се намерят предмети, брандирани със символа на Париж – Айфеловата кула. Можете да избирате измежду розов кухненски робот, калъф за iPad и дори консерва с въздух от Париж!!!  

Sources:

 Premier Prints Red & Natural FRENCH STAMP Fabric

Paris Themed TOMS

Paris in lights Save the Date card

Wall Decal – Paris Eiffel Tower 

Fashion Canvas Art Paris

Paris bangle

Vintage French / Paris Decal Kit for your Kitchenaid Stand Mixer

Paris Is Always A Good Idea 

Magenta Spring Flowers in Paris Watercolor Tote Bag

Paris and Pink Damask Set Chocolate Covered Oreos Birthday Party Favor

Original Canned Air From Paris

Paris France iPad case

Paris Wedding Cake Topper 

Bride and Groom Paris Wedding Date 

Eiffel Tower Paris Passport Cover 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge