HOW TRAVEL IMPROVED THE QUALITY OF MY LIFE: 20 lessons that have enriched my life and made me wiser

How travel improved the quality of my life? In many ways but here are the 20 lessons that you can learn too. 

1-France taught me how to eat healthy and what it means classic elegance.

2-Italy taught me to drink quality coffee and how to use fantasy in my dressing.

3 In Ukraine I learned how to survive in a cold climate and that every country has invaluable people.

4-Ethiopia showed me survival is possible even in the poorest country of the world and beauty has no color.

5-Morocco revealed to me the mystique of nature – the Sahara desert.

6-Cuba demonstrated that one can be proud even very poor.

7-London confirmed my belief that many nationalities can live in peace together.

8-Germany surprised me with their style and variety, which I did not expect in a society known for its strict order and discipline.

9-In Austria I saw that perfect order can be very beautiful, but also boring.

10-In Croatia I’ve learned that people’s perceptions can be very different – some love rock hills overhanging the sea, others are not impressed by this view.

11-Montenegro convinced me that beauty is often in the small and simple. The Bay of Kotor is insanely beautiful and so devoid of people’s intervention.

12-In Mozambique I’ve realized that some places are unique (Maputo), but when you go out, the destination becomes dull and uninteresting.

13-In South Africa, Kruger Park, I saw that a lot of patience is necessary for everything you want to do (we waited two days until we saw a hippo).

14-In Spain, I have learned that not everything known for “awesome” is such. I did not like the Paella!

15-In Egypt I saw with my own eyes that the civilization that built the pyramids had nothing to do with the contemporary Egyptian society. Sometimes country’s history and present have nothing in common.

16-In Amsterdam my conservative understanding of parenting crashed to pieces.

18-In the northern part of Romania where ethnic Hungarians live I found that game meat goes best with a sauce of berries.

19-In Greece, I realized that one of the most beautiful countries in the world can have some of the most impolite inhabitants.

20-In Turkey, I learned that it is very easy to succumb to the pleasures – I do not believe even a fashion model on a strict diet to resist these syrupy desserts and highly sweetened Turkish coffee served in oriental luxury!

French_food

French food

Bay of Kotor

Bay of Kotor

Egypt_tamples

Egypt

Ethiopia_photos

Ethiopia

Morocco_Sahara

Sahara Desert

КАК  ПЪТУВАНЕТО ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА МИ

20 урока, които обогатиха живота ми и ме направиха по-мъдра

1-Франция ме научи как да се храня здравословно и какво значи класическа елегантност.

2-Италия ме научи да пия качествено кафе и да внасям фантазия в облеклото си.

3-В Украйна научих как да оцелявам в студен климат и че във всяка страна има безценни хора.

4-Етиопия ми показа, че може да се оцелява и в най-бедната страна на света и че красотата няма цвят.

5-Мороко ми разкри мистиката на природата – пустинята Сахара.

6-Куба ми демонстрира, че човек може да е горд макар и много беден.

7-Лондон потвърди разбирането ми, че много националности могат да живея в мир на едно място.

8-Германия ме изненада със стил и разнообразие, което не съм очаквала от общество известно със строгия си ред и дисциплина.

9-В Австрия видях, че перфектния ред може да бъде много красив, но и скучен.

10-В Хърватска научих, че хорските възприятия могат да бъдат много различни – едни обожават скалните хълмове надвесени над морето, други не се впечатляват чак толкова от тази гледка.

11-В Черна гора се убедих, че красотата често е в малкото и семплото. Залива Котор е колкото безумно красив и уникален, толкова и лишен от хорска намеса.

12-В Мозамбик разбрах, че някои места са уникални (Мапуто), но излезеш ли извън тях дестинацията става скучна и безинтересна.

13-В Южна Африка, Крюгер Парк,  видях, че се иска много търпение за каквото и да си си наумил (чакахме два дена, докато да видим хипопотам).

14- В Испания се убедих, че не всичко, което е общоприето за „страхотно” е такова. Паелята не ми хареса!

15-В Египет видях с очите си, че цивилизацията построила пирамидите няма нищо общо със съвременното египетско общество. Понякога историята и съвремието на една страна нямат нищо общо.

16-В Амстердам консервативното ми разбиране за възпитаване на децата се разби на пух и прах.

18-В северната част  на Румъния, където живеят етнически унгарци, разбрах, че дивечовото месо върви най-добре със сос от горски плодове.

19-В Гърция разбрах, че една от най-красивите страни в света може да има и едни от най-неучтивите жители.

20-В Турция научих, че е много лесно човек да се поддаде на удоволствията – не вярвам дори и манекенка на строга диета да устои на сиропираните десерти и силно подсладеното турско кафе, сервирани сред ориенталски лукс.  

2 Comments on “HOW TRAVEL IMPROVED THE QUALITY OF MY LIFE: 20 lessons that have enriched my life and made me wiser

  1. Order and discipline do not mean that everyone dresses the same and people can’t be creative. Quite the contrary! 🙂 Thanks for sharing this list. Greetings!

    • Hopefully you are right! It was me who was wrong and I’m happy that I could learn this lesson. Thanks for the comment 🙂

Have something to say? Go ahead!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: