ISLAND OF HVAR – THE CROATIAN SAINT-TROPEZ

 

Hvar island, the light tower

Hvar Island, the light tower

Need inspiration and ideas for travel? Look no further. Surely the island of Hvar in Croatia is what you are looking for this summer vacation, because his name fascinates as well as the name of Saint-Tropez in France. Both places are a symbol of chic and artistic recreation, and are representatives of typical atmosphere but the comparisons stop here. In my previous post about Hvar Island I gave you some practical advices but now I would like to describe more vividly this visit.

Hvar island, the port

Hvar island, the port

 The feeling of being on the island of Hvar, although only for two days is amazing. I will remember the island byits tropical blue sea water, the whiteness of the main part of the city (because of the white stone used for every building and street), the wild bushesoutside the settlements where still you can find abundantly lavender and olive groves. But make no mistake, the island of Hvar is not a godforsaken place. Quite the contrary. For decades, the island is a favorite summer port of many young people, rich and curious tourists of all nationalities.

Hvar, Croatia

Hvar, the tropical blue water of the sea

Hvar, Croatia, streets

Hvar, Croatia, streets

 The most attractive part is the center of the town of Hvar with its small harbor, where, however, you will see boats of all sizes and highspeed ferries carrying passengers from Dubrovnik and Split. The small, clean streets, illuminated by the white color of the stones, are snaking around the central square as a coil and each of them has a unique and charming atmosphere. Shops and boutiques for jewelry are arranged so that each invite strolling tourists not only with charm, but also with a convenient and also artistically decorated chair at the entrance of the store. It says, “Stop by, take your time, traveler. Rest and then maybe you will have a desire to reveal the treasures that I keep” . Each owner has made his best that his shop have a unique appearance and thus, I guess,there iscompetition created that pleases the eye of the visitor and also gives special look of the whole town.

Hvar island, boutique

Hvar island, boutique

Hvar, Croatia, tourists

Hvar, Japanese tourists

On the central square there are several cafes that offer comfortable seating and shade, which is definitely important from early morning. There you can see young people who are still recovering from the parties of the previous night, older couples in shorts, looking all around with wide open eyes and let’s not forget – beautiful young ladies carrying in Loius Vuitton bags, hiding their faces behind huge sunglasses and walking with the gait of divas like true Hollywood actresses! Tourists visiting the island are a diverse group that makes the visit to the island even more interesting.

Hvar, charming streets

Hvar, charming streets

Let’s not forget the most romantic part! If you love beautiful landscapes and sunsets, if you are in love and want to pleasantly surprise your loved one, then at sunset you should take him/herat theFort Napoleon. The panoramic view of the town of Hvar and the islandsat front is truly inspiring and makes us humans to remember that we are only a small part of the miracle of creation.

Have you been to places that make you feel that your problems are insignificant and everything in life is planned by a Higher Mind?

Hvar island at sunset from Fort Napoleon

Hvar island at sunset from Fort Napoleon

ОСТРОВ ХВАР – ХЪРВАТСКОТО СЕН ТРОПЕ

Имате нужда от вдъхновение и идеи за пътуване? Не търсете повече. Със сигурност остров Хвар в Република Хърватска е това, което търсите за тази лятна отпуска, защото името му очарова също както името на град Сен Тропе във Франция. И двете места са символ на шикозно и артистично летуване, както и като представители на типична атмосфера,  но до тук се изчерпват сравненията. В предишната си публикация за остров Хвар ви дадох някои практически съвети, но сега ми се иска да опиша по-ярко и описателно това посещение.

whenwomantravels at Hvar

Beautiful day for a walk in Hvar

Hvar, bougainvillea

Hvar, bougainvillea

Чувството да бъдеш на остров Хвар, макар и само за два дни,  е невероятно. Ще запомня острова с тропическо синята морска вода, белотата на основната част на града (заради белият камък от който е изградена всяка сграда и улица), дивите пуштинаци на острова извън населените места, където все пак се срещат изобилно лавандула и маслинови горички. Но не се заблуждавайте, остров Хвар не е забравено от Бога място. Точно обратното. От десетилетия островът е любимо лятно пристанище на много млади хора, богаташи и любопитни туристи от всякакви националности.

Hvar island, the center

Hvar island, the center

Hvar, boutique decoration

Hvar, boutique decoration

 Най-атрактивната част е центърът на град Хвар с неговото малко пристанище, в което, обаче, ще видите лодки и яхти с всякакви размери и бързоскоростни фериботи, превозващи пътници от Дубровник и Сплит. Малките, чисти улички, светещи от белота, се вият около площада на града като серпентина и всяка от тях притежава уникална и очарователна атмосфера. Магазинчетата и бутиците за бижута са аранжирани така, че всяко да приканва разхождащите се туристи не само с чар, а и с един удобен и също артистично декориран стол, поставен на входа на магазина. Сякаш ти казва: „Поспри, не бързай, пътнико. Почини си и тогава може би ще имаш желание да разкриеш съкровищата, които пазя!” Всеки собственик се е постарал магазинът му да има уникален вид и по този начин, предполагам, се е получило едно съревнование, което радва окото на посетителя и същевременно придава много специален вид на цялото градче.

Hvar, restaurants

Hvar, restaurants

На централният площад са разположени няколко кафенета, които предлагат удобни места за сядане и дебела сянка, която определено е от значение още от ранна утрин. Там можете да видите младежи, които все още се съвземат от партито от предишната нощ, възрастни двойки по къси панталонки, оглеждащи всички наоколо с широко отворени очи и да не забравим – красиви, млади дами, стиснали в ръка чантите си Loius Vuitton, скрили лицата си зад огромни слънчеви очила и ходещи с походка на примадони, като истински холивудски актриси! Туристите, които посещават острова са разнообразна група, която прави посещението на острова още по-интересно.  

Hvar, facades

Hvar, facades

Да не забравя и най-романтичната част! Ако обичате залезите и красивите пейзажи, ако сте влюбени и искате да изненадате приятно любимият човек, тогава го заведе по залез слънце при крепостта „Наполеон” (Fort Napoleon). Гледката към град Хвар и ширналите се по дължина острови пред него е истински вдъхновяваща и кара нас, хората, да си спомним, че сме само една малка част от чудото на Сътворението.

А вие били ли сте на места, които ви карат да чувствате, че проблемите ви са нищожни и всичко в живота е замисъл на един по-висш Разум?

Hvar, beatiful streets

Hvar, beatiful streets

Have something to say? Go ahead!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.