TRAVEL TIPS: With rent-a-car in Morocco

Rent-a-car in Morocco

For our New Year 2014 trip we have decided to make our tour with rent-a-car in Morocco because we wanted to be totally independent. This was good option also because my husband lived in the country for some time and wanted to visit some places and people that he knows from the past. Here are some ideas and advice that I can give you if you decide to use the same option. In case that you want to save money and to go on a budget travel this is not good option for you.

-The trip that we did was with the following itinerary: Casablanca – Meknes – Er-Rachidia – Erfoud – Ourzazate – Marrakesh – Casablanca. The total length was around 1800 km.

-We used Europcar rent-a-car service and made our reservation online. There are some differences of what you book and what you receive. Initially the car that was arranged was Nissan Juke but we have received Dacia Duster. So, be prepared for possible discrepancies. Finally, we had satisfaction with our Dacia Duster. The car is really reliable yet not so comfortable. It is obvious that the cars available for rent in Morocco are often Dacia Duster. We saw plenty of them on the roads and we know that they are produced in Morocco. Here you can find Europcar in Morocco but I advise you to investigate other options too.

-Take a map. The map should be resent and updated as there are a lot of roads in construction or improvement. Don’t get surprised and lost.

-Traffic Police – in general the policemen are very kind and helpful. They will always help you to find your direction and are really responsive to the tourists. Despite that, be careful for the speed radars because they are numerous.

-Road conditions – the roads in general are well maintained. There are road works at many places but there are not the main problems. The dangers that you have to be very careful for are the people on the road, animals and all the different types of vehicles, and bicycles. The traffic at some places is so heavy and diverse that it is impossible to drive fast or without constant attention.

-Best seasons to travel to Morocco: the middle seasons are best time to visit this beautiful country. To enjoy fully its beauty you should travel in the period October-November or April – May. Bear in mind that the end of December is the busiest tourist season and it is crowded but also more expensive.

road to High Atlas Mountain Morocco

С кола под наем в Мароко

За нашето новогодишно (2014)пътуване решихме да използваме кола под наем в Мароко, за да бъдем напълно независими. Това бе добър вариант и защото съпругът ми е живял в страната за известно време и искаше да посети някои места и хора, които познава от преди. Ето някои идеи и съвети, които мога да ви дам, ако решите да използвате също кола под наем. В случай, че искате да спестите пари и да пътувате с по-малък бюджет това не е най-добрият вариант за вас.

• Пътуването, което направихме, беше със следния маршрут : Казабланка – Мекнес – Ер – Рашидия – Ерфуд – Уарзазат – Маракеш – Казабланка. Общата дължина на маршрута бе около 1800 km.

Използвахме Europcar рент- а-кар и направихме резервация онлайн. Има някои различия в това, което резервирате и това, което получавате. Първоначално колата, която бяхме ангажирали беше Nissan Juke, но получихме Dacia Duster. Така че бъдете подготвени, че са възможни някои несъответствия. В крайна сметка бяхме много доволни от нашата Dacia Duster. Колата е наистина надеждна, въпреки че не е толкова удобна. Очевидно е, че колите под наем в Мароко често са Dacia Duster. Видяхме много от тях по улиците, а и знаем, че се произвеждат в Мароко. Тук можете да намерите Europcar в Мароко, но аз ви съветвам да проучите и други възможности.

Снабдете се с карта . Картата трябва да е скорошна и актуализирана, тъй като има много пътища в страната, които са в процес на строеж или ремонт. За да не останете изненадани или  да се загубите, вземете си възможно най-осъвременена карта.

Пътна полиция – по принцип полицаите са много любезни и отзивчиви. Винаги ще ви помогнат да намерите посоката и са много услужливи към туристите. Въпреки това, бъдете внимателни за радарите за скорост, защото са многобройни.

• Пътни условия – пътищата като цяло са добре поддържани. Има пътни работи на много места, но те не са основния проблем. Опасностите за които трябва да бъдете много внимателни са хората на пътя, животните, всички различни видове превозни средства, велосипедите. Трафикът на някои места е толкова натоварен и разнообразен, че е невъзможно да се шофира бързо или без вниманието ви постояннода е нащрек.

• Най-добрите сезони за пътуване до Мароко: преходните сезони са най-доброто време да посетите тази красива страна. За да се насладите напълно на нейната красота, най-добре е да пътувате през периода октомври-ноември или април – май. Имайте в предвид, че края на декември е най-натоварения туристическия сезон и не само има много туристи, но и е по-скъпо.

rented Dacia Duster in Morocco

Car rental in Morocco

Road conditions of Morocco

Have something to say? Go ahead!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.